ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επικοινωνιακή δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός έργου που έχει ως στόχο την ανταπόκριση σε μια γενική ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε ανηλίκους που πάσχουν από δυσμενείς εμπειρίες της παιδικής ηλικίας (ACEs).

Σε αυτό το πλαίσιο, το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επικοινωνία θα σχεδιαστεί για να συμβάλει στην επίτευξη των 3 ειδικών στόχων που ανατίθενται στο Marte:

  • Να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο για τα χαρακτηριστικά των ACEs (π.χ. συμπτωματολογία, αιτίες και επιπτώσεις των τραυμάτων) μεταξύ των επαγγελματιών.
  • Να βελτιωθούν οι δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται σε επιλεγμένους σημαντικούς τομείς για να βοηθήσουνε τα παιδιά που είναι θύματα ACEs.
  • Να προωθηθεί η συνεργασία, καθώς και οι διεπιστημονικές και ολιστικές προσεγγίσεις

Δεδομένης αυτής της υπόθεσης, οι συγκεκριμένοι στόχοι που ανατίθενται στην επικοινωνία είναι:

  • Δημιουργική επεξεργασία (οπτική και αντιγραφή) όλων των κύριων αποτελεσμάτων του έργου (κατευθυντήριες γραμμές, πρωτόκολλα, εκπαιδευτικό υλικό), ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα και φιλικά προς το κοινό, από άποψη οπτικής σημειολογίας και γλώσσας που χρησιμοποιείται. Με τον ίδιο σκοπό, η εργασία της επικοινωνίας θα περιλαμβάνει επίσης παραγωγή βίντεο, γραφημάτων, πανό και άλλου υλικού BTL.
  • Διάδοση της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης, των κατευθυντήριων γραμμών και του επιχειρησιακού πρωτοκόλλου, μεταξύ των σημερινών και των μελλοντικών επαγγελματιών, των κοινωνικών οργανώσεων και των δημόσιων φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση ή / και την παροχή υπηρεσιών βοήθειας στα θύματα των ACEs
  • Διάδοση της μεθοδολογίας του έργου και των κρίσιμων αποτελεσμάτων πολιτικής στους ενδιαφερόμενους σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για την ενθάρρυνση της περαιτέρω αναπαραγωγής των έργων.

Κατεβάστε το σχέδιο υλοποίησης και επικοινωνίας

Video

The Child: from person to be cared for to holder of rights

Adverse Childhood Experiences: the hidden epidemic

The importance of understanding children's signs

Healing children’s psychological traumas is not just possible, but also a duty.

Κανάλια

Πέρα από αυτόν τον ιστότοπο που θα αποτελέσει τη βάση της καμπάνιας επικοινωνίας, όπου θα συλλέγονται και θα διαδίδονται οι δυνατότητες του MARTE (είναι διαθέσιμες δραστηριότητες, στόχοι, μεθοδολογία και αποτελέσματα), η επικοινωνιακή στρατηγική θα δομηθεί σε ένα συνδυασμό καναλιών.

Κοινωνικές σελίδες

Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του MARTE θα είναι: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Κάθε σελίδα θα μοιράζεται και θα αναβιώνει τα νέα, φωτογραφίες και βίντεο. Θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μοιράζονται αποτελέσματα, να επισκέπτονται αυτόν τον ιστότοπο και να συμμετέχουν στη συζήτηση για το θέμα. Οι λεπτομέρειες της στρατηγικής θα διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον τύπο των κοινωνικών μέσων που αναφέρθηκαν.

Βίντεο

Ένα σύνολο από βίντεο θα κυκλοφορήσουν για να συνοψίσουν τα κύρια ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου.

Εκδηλώσεις

Πέρα από τη διαδικτυακή δραστηριότητα, η επικοινωνία θα αναπτυχθεί και με δημόσιες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια του έργου θα διοργανωθεί ένα 4-ήμερο ενημέρωσης στα πανεπιστήμια των 4 εμπλεκόμενων χωρών, 8 ημέρες ενημέρωσης με τοπικούς ενδιαφερόμενους στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και τη Βουλγαρία και το τελικό συνέδριο στη Ρώμη.