Το έργο

Το MARTE είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της υποστήριξης που παρέχεται από τους επαγγελματίες που εργάζονται με ανήλικα παιδιά που πάσχουν από Ανεπιθύμητες/τραυματικέςΕμπειρίες της Παιδικής Ηλικίας (Adverse Childhood Experiences – ACEs) μέσω τυποποιημένων νέων πρωτοκόλλων και διαδικασιών.

Read more

Εργαλειοθήκη

Εργαλεία και μεθοδολογίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών μεταξύ επαγγελματιών και ενότητες κατάρτισης για τη βελτίωση της ικανότητας των επαγγελματιών να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις ανηλίκων που πάσχουν από ACEs.

Read more

Επικοινωνία

Βίντεο και υλικό (εκτός μέσων ενημέρωσης) για προώθηση των στόχων και των δραστηριοτήτων του έργου, προκειμένου να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων και ένα κοινό πλαίσιο για τη λειτουργία με ανηλίκους που πάσχουν από ACEs.

Read more