Partners

Социалното кооперативно дружество La Strada е създадено през 1993 г. и наследява дейностите, управлявани дотогава от доброволческа асоциация. Основана е с цел по-добра организация и структуриране на предишните услуги за непълнолетни и възрастни в нужда и е успяла да разшири дейностите и зоните за намеса в предградията на Милано.

Мисията на La Strada е да постигне общия интерес на общността чрез насърчаване на по-качествен живот и социална интеграция на гражданите чрез управление на социални, санитарни, помощни и образователни услуги.

По-конкретно се занимава с:

 • образование на млади италианци и чужденци;
 • настаняване и обучение на самотни майки с деца,
 • помощ и грижи за деца със семейни проблеми,
 • рехабилитация на непълнолетни лица, извършили престъпления;
 • превенция на младежките проблеми, подкрепа на жертвите на насилие;
 • превенция на ранно отпадане от училище и професионално ориентиране;
 • помощ и грижи за жертвите на СПИН;
 • подкрепа за хора с психиатрични проблеми и бездомници;
 • подкрепа за възрастни хора, живеещи сами.

Социалната кооперация „Nuovi Orizzonti Sociali“ е създадена през 1985 г. с цел планиране и провеждане на социални интервенции за възрастни хора, хора с увреждания и непълнолетни лица. Все по-многобройният и обединен екип се е развивал за повече от тридесет години в областта на социалното подпомагане и образованието, модел на професионализъм, участие и включване в обществения проект.

Значителното разрастване на компанията, която сега има над 200 служители, накара Nuovi Orizzonti Sociali да реализира някои стратегии, за да направи компанията по-конкурентна и в пълна хармония с настоящите икономически и социални изисквания: структуриране на уебсайта на компанията, вътрешна реорганизация по отношение на ролите и отговорностите и създаване на европейско бюро за проекти.

Кооперацията Nuovi Orizzonti Sociali действа в интерес на общността около следните интервенционни центрове:

 • Зона за социално подпомагане
 • Здраве и хигиена
 • Област на образование
 • Област на планиране и иновации
 • Европейско планиране

ARES 2.0 е компания, специализирана в социално-икономически изследвания, институционална комуникация, комплексно управление на проекти и обучение.

Понастоящем компанията работи чрез мрежа от 35 експерти в областта на статистическите, икономическите и социалните науки, обучители, комуникационни специалисти, видеоспециалисти, дизайнери и експерти по мениджмънт.

Областите на консолидиран интерес на ARES 2.0 са: пазар на труда и професионално обучение, устойчивост и сигурност, благосъстояние, социални политики и гражданство, недекларирана икономика и престъпност, местно развитие и конкурентоспособност на бизнеса, индустриална политика и Made in Italy. С тази конфигурация ARES 2.0 разработи 76 изследователски продукта, 46 комуникационни дейности и 105 аудиовизуални продукта през последните пет години.

От 2013 г., следвайки предизвикателствата и възможностите, идващи от световния пазар, Ares тръгна по пътя на интернационализацията и създаде европейско звено за проекти. Възползвайки се от експертния опит и мрежата, разработена при управлението на сложни национални проекти и заедно с новите ресурси, специализирани в управлението на европейски проекти, днес ARES 2.0 е компания, способна да използва и прилага хетерогенните възможности за финансиране, идващи от системата на Общността, и за разработване на изследователски проекти и социална намеса в различни области.

Сдружение “Център Динамика“ работи по проблемите на превенцията и защитата срещу домашното насилие в Русенска област. Екипът на центъра работи активно от самото си създаване, за да информира обществеността за проблемите на насилието над жени и деца и си сътрудничи с много държавни служби и институции – полиция, съд, прокуратура, здравни заведения, както и неправителствени организации от страната и чужбина.

Услуги, предоставяни от центъра: Консултативен център за подкрепа на жени и деца, преживели насилие; Социална услуга – Антикризисен център със специално насочени програми за превенция:

 • Програми за развитие на социални компетентности – умения за решаване на проблеми; умения за търсене на работа; комуникативни умения и междуличностно взаимодействие. Групови обучения, водени от квалифицирани обучители от екипа с участници от потребителите на услугата;
 • Програми за обучение – интерактивно обучение за младежи, свързано с проблемите на насилието и превенция на рисково сексуално поведение сред младите хора.

От 2009 г. се организира младежки клуб за доброволци ДОМИНО (момчета и момичета на възраст между 15 и 19 години), обучители  на връстници по въпроси, засягащи човешки права, дискриминация, здравни теми.

ЖЕНСКИ ЦЕНТЪР НА КАРДИЦА е общинска организация с нестопанска цел, създадена през 1992 г. Това е най-старият център за подкрепа на жените в Гърция и единственият в Гърция, който „принадлежи” на местните власти, община Кардица.

Основната грижа на WCK е непрекъснатата работа на мрежа от изпълнителни кадри и организации на местно, регионално, национално и транснационално ниво, за да се предоставят най-добрите и по-ефективни услуги на жените от префектура Кардица.

Визията на WCK е, че мъжете и жените могат да имат равни права и отговорности по отношение на работа, семейство, политика, авторитет и свободно време в свят без насилие, основано на пола.

WCK също така изпълнява национални, регионални, местни и европейски проекти, насочени към:

 • насърчаване на равни възможности
 • борба срещу дискриминацията и неравенството в работната среда, премахване на професионалната сегрегация
 • съчетаване на професионален и семеен живот
 • информиране и активиране на гражданите по въпроси на социалното неравенство срещу жените
 • повишаване на чувствителността им срещу насилието над жени, тийнейджъри, деца
 • разпространение на практики за прилагане на горното

Zavod Odprta dlan е неправителствена организация, основана с цел да предложи психосоциална подкрепа на лица, подобрявайки достъпа до психотерапевтични услуги и да даде възможност за безплатна помощ за лица, които не могат да си позволят лечение.

От 2015 г. акцентът на организацията е върху предоставянето на психосоциална подкрепа на деца и юноши във всички аспекти на техния живот. Основните дейности и програми, извършвани в ZOD са:

 • Психосоциална подкрепа за деца, юноши и хора, които полагат грижи за тях.
 • Индивидуална и групова психотерапия, както и за партньори.
 • Advocate – проект на Childs’s Voice (професионално съдействие на дете, за да изрази своето мнение във всички производства и въпроси, свързани с детето, и да препрати становището на детето до онези компетентни органи и институции, които решават правата на детето в най-добрия му интерес).
 • Семинари за себеутвърждаване, автономност, комуникация, взаимоотношения и емоции.
 • Училище за родители.

Психосоциална подкрепа на жертвите на насилие.