ПРОЕКТЪТ

Цели

Повече от 55 милиона деца в Европейския съюз стават жертва на травматични преживявания. Това е основният проблем на общественото здраве в Европа и води до преждевременната смърт на 852 деца под 15 години в Европа всяка година. Това е резултат от подценяване на проблема, обусловен от липсата на достатъчно знания от страна на професионалистите в сферата на социалните услуги.

Проектът MARTE има за цел да преодолее този проблем като подобри качеството на подкрепата, предоставяна от професионалисти на непълнолетни лица, преживяли травма в детска възраст чрез разработване на стандарти, включени в нови протоколи и процедури.

Специфичните цели на проекта са:

 • Подобряване на насочения към децата подход, изграждане на специфични обучителни дейности и инструменти за професионалисти и заинтересовани страни, които да им позволят да разпознаят детето като жертва и да се отнасят с него по уважителен, професионален и недискриминационен начин.
 • Да се създаде обща рамка за характеристиките на травмите в детска възраст (напр. симптоматика, причини и последици от травмите) сред професионалистите;
 • Подобряване на уменията на професионалистите, работещи в избрани критични области, за да помагат на деца, преживяли трамва;
 • Да насърчава сътрудничеството, мултидисциплинарните и холистични подходи.

Дейности

Ходът на дейностите, предвидени по проект MARTE, включва:

 • предварителна оценка на нуждите въз основа на анализ, проведен на две нива: първото се отнася до съществуващата литература и статистика; второто включва професионалисти в събиране на данни за качеството на предлаганите услуги в областта.
 • дейности за изграждане на капацитет (базирани на обучение на професионалисти) за създаване на обща теоретична и оперативна рамка за намаляване на оперативната разлика между различни категории специалисти, работещи с деца, жертви на травми.
 • последователни обучителни дейности за разпространение на принципите и инструментите на обучение.
 • онлайн кампания за разпространение на проектните дейности и резултати, включваща разработване на уебсайт на няколко езика, социални профили, видео и социална реклама.

Методология

Методологията на проект MARTE е изградена около общите концепции за интегриран мултидисциплинарен подход и ангажираност. MARTE представлява модел на намеса за изграждане на общи теоретични и практически рамки, базирани на иновативни, основани на доказателства и насочени към децата практики за откриване и овладяване на случаи на травми в детска възраст. Тя се основава на ключови европейски законодателни мерки, иновативни методи (напр. инструменти за поведенческо прозрение, подходи за самоизследване, теория за устойчивост), чието разпространение на ниво ЕС представлява ключов стимул за по-добри и по-уважаващи децата практики.
В тази рамка оценката на нуждите се основава на изследователски методи на участие и бърза оценка на селските райони, която използва набор от визуални методи и полуструктурирани интервюта, за да позволи на непрофесионалисти да събират данни.

Очакван резултат

Основни бенефициенти по проекта са непълнолетни лица, страдащи от травми в детска възраст, и (в по-малка степен) техните семейства.

MARTE се основава на пряко включване на всички основни участници на всички етапи на интервенция при случаи с деца, жертви на травми. По-специално проектът е насочен към:

 • Професионалисти: а) социални работници и хора, управляващи социални услуги; б) лекари и здравни специалисти (психолози, психомотрици, детски невропсихиатри, логопеди, педиатри, педиатрични сестри); в) педагози; г) адвокати.
 • Политици и институции, имащи отношение към защитата на правата на детето на местно ниво/на ниво ЕС.

За всяка от тези цели очакваме следните резултати:

Професионалисти

 • Да се подобри способността на социалните работници да разбират специфичното поведение на децата като свързано с преживяна травма (напр. по-малко социални умения, затруднения/невъзможност за съпричастност с другите, хранителни разстройства, тревожност и др.) и да изберат правилно процедурите за подпомагане;
 • Да се подобрят уменията на лекарите и здравните специалисти да извършват лечение по нови, по-ефективни и цялостни методологии (особено включващи социални аспекти на устойчивостта и по-подходящи за лечение за деца);
 • Да се подобрят уменията на педагозите да разпознават ситуации на ранно излагане на опасност в образователния контекст;
 • Да се запознаят адвокатите с травмите на тези деца, съдебните процеси да бъдат по-уважителни и щадящи към децата (напр. избягване на стресови ситуации, свързани с децата), и по-справедливи и бързи, като се вземат предвид преживяните травми.

Деца 

 • Повишаване на овластяването и уменията за устойчивост
 • Достъп до по-ефективни и цялостни услуги за лечение
 • Изграждане на по-голямо доверие към властите и защита от различни експерти, работещи в екип
 • По-лесно и ефективно взаимодействие с компетентните органи и професионалисти

Услуги и институции за подпомагане и подкрепа 

 • Увеличаване на сътрудничеството и разбирателството между институциите, адвокатите, социалните работници, лекарите и здравните специалисти и педагози, и потребителите на техните услуги;
 • Ежедневно предоставяне на услуги за деца, преживяли травма, в по-голяма степен в съответствие с принципите, съдържащи се в законите на ЕС;
 • По-ефективно предоставяне на услуги, особено при спешни случаи;
 • Намаляване на времето, необходимо за разпределяне на делата между съответните субекти;
 • По-ясна юрисдикция.