ΤΟ ΕΡΓΟ

Στόχος

Η παιδική κακοποίηση επηρεάζει περισσότερα από 55 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το κυριότερο πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και οδηγεί στον πρόωρο θάνατο 852 παιδιών κάτω από την ηλικία των 15 ετών κάθε χρόνο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός υποτιμημένου φαινομένου που επηρεάζεται από την έλλειψη γνώσης του επαγγελματία σε κλάδους φροντίδας.

Το έργο MARTE στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου βελτιώνοντας την ποιότητα της υποστήριξης που παρέχεται από τους επαγγελματίες, σε ανηλίκους που πάσχουν από ανεπιθύμητες/ τραυματικές Εμπειρίες της Παιδικής Ηλικίας (ACEs), μέσω προσαρμοσμένης ανάπτυξης ικανοτήτων, τυποποιημένης σε νέα πρωτόκολλα και διαδικασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιο συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

 • Να βελτιώσουμε την προσέγγιση με γνώμονα το παιδί, κατασκευάζοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες κατάρτισης και εργαλεία για τους επαγγελματίες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό να μπορέσουν να αναγνωρίσουν το παιδί ως θύμα και να το αντιμετωπίσουν με σεβασμό, επαγγελματισμό και τρόπο αμερόληπτο.
 • Να δημιουργήσουμε ένα κοινό πλαίσιο με τα χαρακτηριστικά των ACEs (π.χ. συμπτωματολογία, αιτίες και επιπτώσεις των τραυμάτων) μεταξύ των ασκούμενων.
 • Να ενισχύσουμε τις δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται σε επιλεγμένους κρίσιμους τομείς για να βοηθήσουν τα παιδιά που είναι θύματα ACEs.

Να προωθήσουμε την συνεργασία, διεπιστημονικών και ολιστικών προσεγγίσεων.

Δραστηριότητες

Η πορεία που προβλέπεται από το έργο  MARTE  αποτελείται από:

 • Μια προκαταρκτική αξιολόγηση αναγκών βασισμένη σε μια ανάλυση που διεξάγεται σε δύο επίπεδα: το πρώτο αφορά την υπάρχουσα βιβλιογραφία και στατιστικά στοιχεία· Το δεύτερο, πιο σημαντικό, περιλαμβάνει επαγγελματίες και τη συγκέντρωση ποιοτικών δεδομένων σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τις ACEs και το σύστημα υπηρεσιών.
 • Δραστηριότητες για την ενίσχυση των ικανοτήτων (με βάση τις πρακτικές «εκπαίδευσης του εκπαιδευτή») για να δημιουργήσουμε ένα κοινό θεωρητικό και επιχειρησιακό πλαίσιο και να μειώσουμε το λειτουργικό χάσμα μεταξύ διαφόρων κατηγοριών επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά που είναι θύματα τραυμάτων.
 • Δραστηριότητες επάλληλης κατάρτισης για τη διάδοση των αρχών και των εργαλείων της εκπαίδευσης

Μια διαδικτυακή εκστρατεία για τη διάδοση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου που αποτελείται από πολύγλωσσο ιστότοπο, κοινωνικά προφίλ, βίντεο και εξειδικευμένες τοπικές κοινωνικές διαφημίσεις.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία του έργου MARTE βασίζεται στις γενικές έννοιες της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης και της δέσμευσης. Το MARTE αντιπροσωπεύει ένα μοντέλο παρέμβασης για την κατασκευή κοινών θεωρητικών και πρακτικών πλαισίων που βασίζονται σε καινοτόμες, τεκμηριωμένες και ευαίσθητες προς τα παιδιά πρακτικές, για τον εντοπισμό και τη θεραπεία των περιπτώσεων ACEs. Βασίζεται σε σημαντικά ευρωπαϊκά νομοθετικά μέτρα, καινοτόμες μεθόδους (π.χ. εργαλεία για την κατανόηση της συμπεριφοράς (behavioural insight tools), προσεγγίσεις αυτογνωσίας, θεωρία ανθεκτικότητας) των οποίων η διάδοση σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί βασικό κίνητρο για καλύτερες πρακτικές που είναι στραμένες προς τον σεβασμό του παιδιού.

Υπό αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση των αναγκών βασίζεται σε μεθόδους συμμετοχικής έρευνας και στο RRA (Rapid Rural Appraisal) που χρησιμοποιεί μια σειρά από οπτικές μεθόδους και ημιδομημένες συνεντεύξεις για να επιτρέψει σε μη επαγγελματίες ερευνητές να συλλέξουν δεδομένα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Κύριοι ωφελούμενοι του έργου είναι οι ανήλικοι που πάσχουν από ACEs και (σε μικρότερο βαθμό) οι οικογένειές τους.

Το MARTE βασίζεται στην άμεση συμμετοχή όλων των κύριων συντελεστών σε όλα τα στάδια παρέμβασης σε παιδί θύμα ACEs. Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει σε:

 • Επαγγελματίες: α) κοινωνικούς λειτουργούς και διαχειριστές κοινωνικών υπηρεσιών β) γιατρούς και επαγγελματίες υγείας (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, παιδικοί νευροψυχίατροι, λογοθεραπευτές, παιδίατροι, παιδιατρικές νοσοκόμες), γ) παιδαγωγούς δ) δικηγόρους.
 • Υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και θεσμικά όργανα για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε τοπικό / κοινοτικό επίπεδο.

Για καθέναν από αυτούς τους στόχους αναμέναμε τα ακόλουθα αποτελέσματα.

Επαγγελματίες

 • Βελτίωση της ικανότητας των κοινωνικών λειτουργών να κατανοήσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές των παιδιών που σχετίζονται με τις ACEs (π.χ. λιγότερες κοινωνικές δεξιότητες, δυσκολίες / αδυναμία στο να ταυστιστούν συναισθηματικά με άλλους, διατροφικές διαταραχές, άγχος κ.λπ.) και εκκίνηση των διαδικασιών βοήθειας με σωστό τρόπο·
 • Βελτίωση της ικανότητας των γιατρών και των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης να πραγματοποιούν θεραπείες με νέες, πιο αποτελεσματικές και ολιστικές μεθοδολογίες (που περιλαμβάνουν, ιδιαίτερα, κοινωνικές πτυχές της ανθεκτικότητας και πιο κατάλληλες θεραπείες για παιδιά)·
 • Βελτίωση της ικανότητας των παιδαγωγών να αναγνωρίζουν καταστάσεις πρώιμης έκθεσης σε κίνδυνο στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • Ενημέρωση των δικηγόρων για τα τραύματα των παιδιών, πράξεις με σκοπό να κάνουν δίκες πιο σεβαστές για τα παιδιά (π.χ. να αποφύγουν καταστάσεις που προκαλούν ένταση, που είναι εις βάρος των παιδιών) και να παρέχουνε πιο δίκαιες και σύντομες δίκες λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες που υπέστησαν τα θύματα του ACEs

Παιδιά 

 • Αύξηση των δεξιοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών προσαρμοστικότητας
 • Να βασιστούν σε πιο αποτελεσματικές και ολιστικές υπηρεσίες θεραπείας
 • Να επιδείξουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τις αρχές και να αισθάνονται προστατευμένοι από τους ειδικούς εμπειρογνώμονες και συντονιστές
 • Να αληλεπιδράσουν με τις αρμόδιες αρχές και τους επαγγελματίες πιο εύκολα και αποτελεσματικά

Υπηρεσίας και ιδρύματα βοήθειας και υποστήριξης

 • Αύξηση της συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ ιδρυμάτων, δικηγόρων, κοινωνικών λειτουργών, ιατρών, επαγγελματιών υγείας, παιδαγωγών μεταξύ τους και του στόχου των υπηρεσιών τους.
 • Καθημερινή παροχή υπηρεσιών προς παιδιά θύματα ACEs σύμφωνα με τις αρχές που περιέχονται στη νομοθεσία της ΕΕ
 • Αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών, ειδικά σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.
 • Μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ανάθεση υποθέσεων μεταξύ των αρμόδιων φορέων.
 • Σαφέστερες δικαιοδοσίες των υποθέσεων.