PROJEKT

Cilji

Več kot 55 milijonov otrok v Evropski uniji je zlorabljenih. Predstavlja največji problem javnega zdravja v Evropi saj vsako leto v Evropi prezgodaj umre 852 otrok, mlajših od 15 let. To je posledica podcenjevanja zlorabe in pomanjkanja strokovnega znanja v strokovnih ustanovah.

Namen projekta MARTE je, da se s tem problemom spoprime z izboljšanjem kakovosti podpore, ki jo strokovnjaki nudijo mladoletnikom, ki trpijo zaradi obremenjujočih izkušenj v otroštvu (ACE), in sicer s prilagojeno krepitvijo sposobnosti, standardizirano v novih protokolih in postopkih.

Posebni cilji tega projekta:

 • Z oblikovanjem usposabljanj in orodij za izvajalce in interesne skupine izboljšati pristop, ki bo bolj razumevajoč do otrok. Strokovnjakom bo omogočil, da prepoznajo otroka, ki je žrtev zlorabe in da z njim ravnajo spoštljivo, strokovno in nediskriminatorno.
 • Med strokovnjaki ustvariti skupno ogrodje o značilnostih ACE (npr. simptomatika, vzroki in posledice travme).
 • Izboljšati strokovno usposobljenost izvajalcev, ki delajo na izbranih kritičnih področjih za pomoč otrokom, ki so žrtve ACE;

Spodbujati sodelovanje, multidisciplinarnost in celostni pristop.

Aktivnosti

Začrtana pot šrojekta MARTE vključuje:

 • Predhodna oceno potreb na podlagi analize na dveh ravneh: prva analiza obravnava obstoječo literaturo in statistiko, druga, pomembnejša, pa vključuje kvalitativno zbiranje podatkov o strokovnjakih in o njihovem dojemanju ACE in storitvenih sistemih.
 • Krepitev kapacitet (na podlagi pristopa usposabljanja strokovnih izvajalcev) za oblikovanje skupnega teoretičnega in operativnega okvira za zmanjšanje operativne vrzeli med različnimi kategorijami izvajalcev, ki delajo z otroki, ki so žrtve zlorabe.
 • Kaskadne dejavnosti usposabljanja za razširitev načel in orodij za usposabljanje

Spletna kampanja za obveščanje o dejavnostih projekta in rezultatih, sestavljena iz večjezične spletne strani, profilov družabnih omrežij, videov in oglaševanja na družabnih omrežjih glede na geolokacijo.

Metodologija

Metodologija projekta MARTE temelji na splošnih konceptih integriranega multidisciplinarnega pristopa in vključenosti. MARTE predstavlja model posredovanja za izgradnjo skupnih teoretičnih in praktičnih okvirov, ki temeljijo na inovativnih, z dokazi podprtih in otrokom prijaznih praksah za odkrivanje in zdravljenje primerov ACE. Temelji na ključnih evropskih zakonodajnih ukrepih, inovativnih metodah (npr. orodja za vedenjski vpogled, vprašalniki za samo-preiskavo, teorija odpornosti). Na ravni Evropske Unije razširjanje teh idej predstavlja ključno spodbudo za boljše in bolj spoštljive prakse za otroke.

Ocena potreb v tem okviru temelji na raziskovalnih metodah z udeleženci in hitre lokalne ocene (RRA – Rapid Rural Appraisal), ki uporablja vrsto vizualnih metod in polstrukturirane intervjuje, da bi nestrokovnim raziskovalcem omogočili zbiranje podatkov.

Pričakovani rezultati

Glavno korist pri tem projektu imajo mladoletniki, ki trpijo zaradi ACE in (v manjši meri) njihove družine.

MARTE temelji na neposrednem vključevanju vseh glavnih udeležencev v vseh fazah posredovanja pri otroku, ki je žrtev ACE. Projekt je namenjen zlasti:

 • Izvajalcem: a) socialni delavci in vodje socialnih služb; b) zdravniki in zdravstveni delavci (psihologi, psihomotriki, nevropsihiatri za otroke, logopedi, pediatri, medicinske sestre na pediatriji), c) vzgojitelji in učitelji d) pravniki;
 • Oblikovalci pravilnikov in institucije, ki so pomembne za zaščito otrokovih pravic na lokalni ravni in na ravni EU.

Za vsako od ciljnih skupin pričakujemo naslednje rezultate.

Izvajalci

 • Izboljšati sposobnost socialnih delavcev, da prepoznajo specifično vedenje otrok kot povezano z ACE (npr. slabše socialne veščine, težave oziroma nezmožnost sočustvovanja z drugimi, motnje hranjenja, tesnoba itd.) in pravilno odprejo uradne postopke za pomoč.
 • Izboljšati sposobnost zdravnikov in zdravstvenih delavcev, da izvajajo zdravljenje po novih, učinkovitejših in bolj celostnih metodologijah (ki vključujejo socialne vidike odpornosti in ustreznejše zdravljenje za otroke);
 • Izboljšati sposobnost vzgojiteljev in učiteljev, da v izobraževalnem kontekstu pri otroku zgodaj prepoznajo izpostavljenost nevarnosti
 • Da se odvetnik bolje zaveda travm teh otrok, da si prizadeva narediti postopke bolj spoštljive do otrok (npr. izogibanje stresnim situacijam, oteženim za otroke) in da zagotovi bolj pošteno in hitro sojenje ob upoštevanju škode, ki so jo utrpele žrtve ACEa.

Otroci

 • Povečati sposobnost opolnomočenja in odpornosti
 • Zanašati se na učinkovitejše in celovitejše storitve zdravljenja
 • Izkazovati večje zaupanje do služb za pomoč in občutek zaščite med množico usklajenih strokovnjakov
 • Lažje in učinkovitejše sodelovanje med službami za pomoč in izvajalci

Pomoč, podporne službe in institucije

 • Povečati sodelovanje in razumevanje med institucijami, odvetniki, socialnimi delavci, zdravniki in zdravstvenimi delavci, vzgojitelji in učitelji, tako med njimi samimi in cilji njihovih storitev.
 • Vsakodnevno zagotavljanje storitev otrokom, ki so žrtve ACE v skladu z načeli zakonodaje EU.
 • Učinkovitejše zagotavljanje storitev, zlasti če gre za nujne primere.
 • Skrajšati čas, potreben za dodelitev primerov ustreznim subjektom za ukrepanje.
 • Bolj jasna pristojnost primerov.