ИНСТРУМЕНТИ

ЦЕЛ

MARTE има за цел да подобри качеството на помощта и подкрепата, предоставяни от държавни и частни услуги за малолетни и непълнолетни лица, преживяли травма в детска възраст, чрез изграждане на капацитет, стандартизирано в новите насоки и протоколи за оперативно сътрудничество. Това ще бъде постигнато чрез разработването на инструментариум за обучение, базиран на конкретни нужди, обобщени в предварителна оценка.

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Оценката на нуждите е основна предварителна дейност с цел:

 • откриване на дефицити в оценката, лечението и профилактиката на преживяни травми в детска възраст, причинени от липса на осведоменост, законодателни и местни оперативни процедури;
 • идентифициране на нуждите на крайните бенефициенти (деца), както и на професионалистите и нуждите на специалистите, когато се сблъскват със случаи на преживяна травма в детска възраст;
 • създаване на механизъм за оценяване на въздействието на дейностите по проекта;
 • събиране на информация, за да се изгради инструментариум, способен да достигне до най-неотложните и стратегически елементи при предоставянето на услуги за жертви на травма в детска възраст

Тази дейност за оценка на нуждите се извършва чрез:

 • картографска дейност за намиране на всички бенефициенти по проекта;
 • статистически анализ, базиран на преглед на литературата и официална статистика на национално / регионално и европейско ниво;
 • интервюта с професионалисти;
 • интервюта с деца, преживяли травма.

Създаден е набор от инструменти за проучване с цел стандартизиране на събирането на данни във всяка област.

Download the Comparative report

ПОМОЩ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Потребностите от обучение, установени по време на оценката на нуждите, ще бъдат в основата на инструментариум за обучение. Целта на инструментариума е:

 • Да се повишат знанията и уменията по основните аспекти на преживяни травми в детска възраст по отношение на откриването и лечението им.
 • Да се засили устойчивостта на децата чрез установяване на положителни взаимоотношения, основани на положителна мултидисциплинарна мрежа.
 • Да стимулира всички участващи партньори в процеса на идентифициране и лечение на преживяни травми в детска възраст.

Съдържанието на обучението обхваща следните теми:

 • Модул 1: Рамка на ЕС за откриване и лечение на случаи на преживяни травми в детска възраст и основни примери за успешни най-добри практики на ниво ЕС;
 • Модул 2: Специфични методологии и практики за откриване и поемане на отговорност за децата жертви на травми;
 • Модул 3: Укрепване на устойчивостта на децата срещу травми с акцент върху изграждането на мултидисциплинарни подкрепящи мрежи и върху подобряването на посттравматичното функциониране.

Download the training toolkit: EN BG EL SL IT

Guidelines for treat with and recognizing ACE and Operational protocol

Trauma affects more than 55 million children in the European Union. This is the result of an underestimated phenomenon that is conditioned by a lack of knowledge on the part of caring professionals.
The goal of MARTE is to counteract this through the implementation of knowledge for the benefit of those caring for child victims of ACE through skill building and new protocols and procedures from not only a restorative standpoint but also a preventive one.

Download the Guidelines for treat with and recognizing Adverse Childhood Experiences: EN

Download the Operational protocol for the promotion of shared strategies aimed at a multidisciplinary approach to recognize and treat Adverse Childhood Experiences: EN

MARTE - Operational protocol on Adverse Childhood Experiences - BG