ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΣΚΟΠΟΣ

Το MARTE στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της βοήθειας και της υποστήριξης που παρέχονται από δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες για ανηλίκους που αντιμετωπίζουν ACEs μέσω προσαρμοσμένης ανάπτυξης ικανοτήτων που τυποποιείται σε νέες κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα επιχειρησιακής συνεργασίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εκπόνησης ενός εκπαιδευτικού εργαλείου βασισμένο σε συγκεκριμένες ανάγκες που έχουν χαρτογραφηθεί σε μια προκαταρκτική αξιολόγηση.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η αξιολόγηση των αναγκών είναι μια θεμελιώδης προκαταρκτική δραστηριότητα προκειμένου:

  • Να δοθεί έμφαση στο έλλειμμα που υπάρχει στην αξιολόγηση, τη θεραπεία και την πρόληψη των ACEs και που οφείλονται στην έλλειψη ενημέρωσης, σε νομοθετικές και τοπικές επιχειρησιακές διαδικασίες
  • Να προσδιοριστούν οι ανάγκες των τελικών δικαιούχων (παιδιά) καθώς και οι ανάγκες των επαγγελματιών και των χειριστών που έρχονται αντιμέτωποι με περιπτώσεις ACEs
  • Να οριστεί μια βάση για τη μέτρηση του αντίκτυπου (impact measurements) των δραστηριοτήτων του έργου
  • Να συλλεχθούν πληροφορίες για τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης ικανής να προσεγγίσει τα πιο επείγοντα και στρατηγικά στοιχεία στην παροχή υπηρεσιών σε ACEs

 

Αυτή η δραστηριότητα της αξιολόγησης των αναγκών πραγματοποιείται με:

α) Χαρτογράφηση της δραστηριότητας για να βρεθούν όλοι οι δικαιούχοι του έργου·

β) Ανάλυση βάσει εγγράφων που βασίζονται σε επισκόπηση της βιβλιογραφίας και επίσημη στατιστική σε εθνικό / περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

γ) Συνεντεύξεις με επαγγελματίες·

δ) Συνεντεύξεις με παιδιά με εμπειρία ACEs.

Δημιουργήθηκε μια ερευνητική εργαλειοθήκη για την τυποποίηση της συλλογής δεδομένων σε κάθε τοπική περιοχή.

Download the Comparative report

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

Οι ανάγκες κατάρτισης που προέκυψαν κατά την αξιολόγηση των αναγκών θα αποτελέσουν τη βάση μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης. Η εργαλειοθήκη στοχεύει:

  • Να αυξήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες σε βασικές πτυχές των ACEs όσον αφορά την ανίχνευση και τη θεραπεία
  • Να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των παιδιών μέσω της δημιουργίας θετικών σχέσεων που βασίζονται σε ένα θετικό διεπιστημονικό δίκτυο
  • Να ενθαρρύνει όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους στη διαδικασία αναγνώρισης και θεραπείας των ACEs

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

α) Ενότητα 1: Το πλαίσιο της ΕΕ για τον εντοπισμό και τη θεραπεία περιπτώσεων ACEs, κύρια παραδείγματα επιτυχημένων βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ

β) Ενότητα 2: Ειδικές μεθοδολογίες και πρακτικές για τον εντοπισμό και την ανάληψη της ευθύνης

των παιδιών που πέφτουν θύματα δυσμενών εμπειριών της παιδικής ηλικίας

γ) Ενότητα 3: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παιδιών έναντι τραύματος με έμφαση στη δημιουργία πολυτομεακών ευνοϊκών δικτύων και στην απόκτηση μετατραυματικής λειτουργίας.

 

Download the training toolkit: EN BG EL SL IT

Guidelines for treat with and recognizing ACE and Operational protocol

Trauma affects more than 55 million children in the European Union. This is the result of an underestimated phenomenon that is conditioned by a lack of knowledge on the part of caring professionals.
The goal of MARTE is to counteract this through the implementation of knowledge for the benefit of those caring for child victims of ACE through skill building and new protocols and procedures from not only a restorative standpoint but also a preventive one.

Download the Guidelines for treat with and recognizing Adverse Childhood Experiences: EN

Download the Operational protocol for the promotion of shared strategies aimed at a multidisciplinary approach to recognize and treat Adverse Childhood Experiences: EN

MARTE - Operational protocol on Adverse Childhood Experiences - GR